Kolonianemoner

Kolonianemoner tillhör gruppen Zoanthiniaria och idag kan man finna många olika arter i akvariehandeln. Kolonianemonerna påminner på många sätt om andra anemoner, särskilt när man tittar på de enskilda polyperna. Polypen har fot, stam, mundel och tentakler, precis som hos andra polyper.

Till skillnad från de flesta havsanemoner kan kolonianemoner bilda sanna kolonier där alla medlemmar är förbundna med varandra genom gemensam vävnad. Alla kolonianemoner lever dock inte så här, det finns de som lever ensamma. Kolonianemoner kan växa på tre olika sätt. Det första sättet innebär att de enskilda individerna inte är sammanbundna genom någon form av gemensam vävnad alls, varje polyp är helt separerad från alla andra polyper. Den andra växtformen skapar löst sammansatta kolonier där polypernas fötter sitt i en gemensam vävnad. Det dock bara den nedersta delen av polypen som sitter fast i denna vävnad och det är lätt att urskilja varje polyp. Den tredje växtformen skapar solida kolonier där polypernas ”huvud” sticker upp ur tjock, gemensam vävnad. Varje enskild polyp är helt innesluten i gemensam vävnad, med undantag för huvudet som sticker upp för att kunna fånga in mat.

De i akvariehandeln vanligast förekommande släktena av kolonianemon är Palythoa, Protopalythoa, Zoanthus, Epizoanthus och Parazoanthus. De tre första släktena tillhör alla familjen Zoanthidae, medan Epizoanthus tillhör familjen Epizoanthidae och Parazoanthus familjen Parazoanthidae

I familjen Zoanthidae hittar du flera vackert färgade kolonianemoner. De kan t ex vara turkosa, gröna, gula, röda eller orangea. De allra flesta arter i denna familj är dock bruna. Det är vanligt att de olika delarna av kolonianemonen har olika färger. Arterna i familjen Zoanthidae brukar trivas bra i akvariet så länge du ger dem gott om ljus. Metallhalogenlampor rekommenderas. Vissa arter bör dock inte placeras direkt under reflektorn. Det är alltid viktigt att skydda kolonianemonerna från att bli överväxta av alger, som ju också uppskattar det starka ljuset. De flesta medlemmar av Zoanthidae har tämligen små polyper, kring 1-2 cm i diameter, men det finns också arter som blir över 15 cm i diameter. Tentaklerna brukar oftast stanna under 5 mm, men även här uppvisar Zoanthidae stor variation och du kan finna tentakler på upp till 3 cm.

Kolonianemoner från familjerna Epizoanthidae och Parazoanthidae skiljer sig från de flesta andra kolonianemoner genom att inte bilda symbiosförhållanden med fotosyntetiserande organismer. De är därför inte ljuskrävande i akvariet, men måste å andra sidan matas med plankton. (Det finns dock några undantag som är beroende av fotosyntes, så det är alltid bäst att försöka få mer detaljerad information om det släkte du planerar att hålla.) Epizoanthidae och Parazoanthidae arter tycks vara mycket känsliga mot alger.

Att hålla Epizoanthidae och Parazoanthidae i akvariet kan vara lite knepigt, eftersom de oftast lever på värddjur i naturen. Du kan t ex hitta dessa kolonianemoner på gorgonior, hydroider och svampar. Det finns också några arter som lever djupt ned i havet och bildar symbiosförhållanden med eremitkräftor. Vissa arter är i det närmaste helt infällda i sitt värddjur, medan andra växer mer självständigt utanpå djuret. Om värddjuret dör i akvariet kan din kolonianemon också dö. Det finns dock exempel på kolonianemoner som lyckats leva i akvariet utan sin vanliga värd. I släktet Epizoanthus finns också några intressanta arter som lever på stenar istället för på värddjur i naturen.