Kemi i saltvattentsakvarium

Kemin i ett saltvattensakvarium skiljer sig avsevärt från den i sötvattenakvarium. Det är bland annat därför man måste välja utrustning och dekorationer lämpliga för saltvattensbruk. Om du vill hålla ett saltvattensakvarium är det en mycket bra idé att investera i ett testkit så att du kan kontrollera kemin i ditt akvarium.

Salthalt/salinitet

I ett saltvattensakvarium bör du försöka få salthalten att likna den som råder där dina arter lever i det vilda. Detta innebär att en salthalt på 28-35 tusendelar är lämplig för de flesta saltvattensakvarium. Salthalten hänger ihop med specific gravity och vattnets densitet. En vätskas specific gravity är samma som dess densitet delad med densiteten hos rent vatten. Inom akvariehobbyn är det vanligt att man använder specific gravity och densitet som synonymer eftersom skillnaden inte är så stor i praktiken. (Eftersom densiteten hos rent vatten är 1 gram/cm3 och enheterna tar ut varandra blir specific gravity och densitet det samma, men specific gravity kan till skillnad från densitet anges utan att följas av några enheter.) När du haft i allt salt i akvariet och det löst upp sig bör specific gravity ligga mellan 1.020 och 1.024 för de flesta sorters fiskar. Om du håller koraller, kräftdjur och liknande bör värdet ligga på exakt 1.023. Om du mäter precis när du hällt i saltet får du inte ett korrekt värde eftersom det kan ta flera timmar för allt salt att lösa upp sig.

Nybörjarakvarister brukar använda sig av en hydrometer för att mäta salthalten, eftersom det är ett av de billigaste mätinstrumenten. Vill du ha mer exakta värden och har möjlighet att betala lite mer kan du skaffa en refractometer istället.

pH och hårdhet

I ett nytt saltvattenakvarium brukar det vara förhållandevis enkelt att få pH-värdet att hålla sig mellan 8.1 och 8.3. I takt med att tiden går kommer dock kalkbufferten från akvariesaltet börja försvinna och pH-värdet kan därför sjunka rejält. Mät därför pH-värdet regelbundet så att du kan höja det redan innan det blir problem för invånarna i saltvattensakvariet. Man kan köpa särskilda buffrar från akvariebutiken eller placera något kalkrikt i akvariet. Kalkrikt substrat är t ex en populär metod för att hålla pH-värdet uppe.

pH värdet i akvariet är intimt förbundet med vattnets hårdhet. KH-värdet anger hur mycket karbonat (CO32-) och bikarbonat (HCO3-) joner det finns i en lösning. Förkortningen KH kommer från tyskans ”Karbonate Haerte” och anges i grader. I ett saltvattensakvarium rekommenderas ett KH mellan 8 och 12 grader. Man kan även ange detta värde i milliondelar (ppm) eller mg/L men det är inte så vanligt inom akvariehobbyn. En KH grad motsvarar cirka 17.83 mg/L.

En del saltvattensakvarister använder omvänd osmos / avjonisering (RO/DI) för att minska risken för snabba svängningar av pH- och KH-värde i akvariet.

Övrigt

Salthalt, pH och KH är viktiga faktorer när det gäller saltvattenskemi men det finns mycket annat som också kan vara bra att tänka på. Kvävecykeln spelar t ex stor roll även i saltvattensakvarium. Om du är van vid att hålla sötvattensakvarier känner du förmodligen till kemin iblandad i kvävecykeln. Om inte bör du definitivt sätta dig in i den om du vill hålla ett fint saltvattensakvarium. Halterna av ammonium/ammoniak, nitrit och nitrat bör mätas regelbundet. De flesta mätmetoder är så pass trubbiga att om de överhuvudtaget indikerar att det finns ammonium/ammoniak eller nitrit i akvariet så bör du se till att halterna sjunker igen för de är för höga. Nitrathalten bör hållas under 15-20 ppm i revakvarium och i akvarium med levande sten. Många saltvattensfiskar tolererar högre halter, upp till 40 ppm. Tänk på att toleransen kan variera stort mellan olika arter, både när det gäller fiskar och andra djur och växter. Att en art tolererar en viss halt betyder inte att den mår bra av det, så man bör alltid sträva efter att få ned halterna av organiskt avfall långt under ränsvärdena.

Andra exempel på ämnen som kan påverka hur organismerna i ditt saltvattenakvarium mår är boron, fosfat, jod, järn, kisel, magnesium, molybdenum och strontium. Att köpa ett testkit som låter dig testa även dessa värden kan därför vara en bra idé.